نگاه سنتی، عدم اعتماد و قوانین نظارتی مانع دانش‌بنیان کردن صنایع

یک فعال دانش بنیان گفت: دلیل استفاده نکردن از دانش شرکت های دانش بنیان، پارادایم سنتی مدیران دولتی و خصوصی و همچنین بی اعتمادی بخش خصوصی به خود و همچنین عدم اعتماد بین خصوصی‌ها ودولتی‌هاست.